Μπορεί να κάνει κανείς Χοροθεραπεία παράλληλα με άλλη Ψυχοθεραπεία

Η Χοροθεραπεία μπορεί να εφαρμοστεί ως αυτόνομη, παράλληλη ή συμπληρωματική θεραπεία, σε ατομική ή ομαδική βάση. Απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και σε όλες τις πληθυσμιακές ομάδες. Μπορεί να είναι βραχείας ή μακράς διάρκειας.